Statut Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

1 . Stowarzyszenie nosi nazwę Patriotyczny Głogów w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2 .  Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, samorządnym, trwałym mającym na celu rozwijanie postaw i działań sprzyjających: rozwijaniu poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla
polskiego dziedzictwa  kulturowego, kształtowaniu humanizmu i patriotyzmu, promowaniu tradycji i kultury regionalnej oraz ojczystego kraju, dbaniu o pamięć historyczną.

 

§2

 

1 . Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Głogów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, z szczególnym uwzględnieniem Głogowa.

2 . Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§3

 

1 . Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony § 24 ust.1. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2 . Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§4

 

1 . Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2 . Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§5

 

1 . Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2 . Stowarzyszenie zastrzega sobie wyłączność do korzystania z nazwy PATRIOTYCZNY GŁOGÓW pod sankcją odpowiedzialności cywilno – prawnej.

3 . Stowarzyszenie może używać pieczęci , może posiadać godło, sztandar oraz hymn.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§6

 

1 . Celem Stowarzyszenia jest krzewienie postaw patriotycznych.

2 . Stowarzyszenie swe cele realizuje w trzech obszarach:

2.1.   Edukacja

a) pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka,

b) organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin,

c) troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych,

d) organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku,

e) dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka)

f) organizowanie spotkań, zebrań, prelekcji, kursów mających na celu rozwój życia, wiary, wartości patriotycznych i kultury osobistej,

g) organizowanie wycieczek, pielgrzymek i wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i starszych w kraju i za granicą,

h) organizowanie międzynarodowych wymian młodzieży, w szczególności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub turystycznym,

i) inicjatywy i projekty na rzecz edukacji ekologicznej; promocja i wspieranie edukacji, w tym głównie edukacji historycznej,

j) integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną

2.2.        Rozwój Głogowa

a) organizowanie akcji charytatywnych,

b) wspieranie inicjatyw, działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury, nauki i edukacji

c) uczestnictwo w świętach państwowych i rocznicowych,

d) współpraca z władzami samorządowymi przez wspieranie zamierzeń w dziedzinie kultury i edukacji,

e) współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi w organizowaniu imprez patriotyczno – religijnych, inscenizacji i konkursów,

f) dbanie o pamięć historyczną – inicjowanie powstawania pomników, nazw ulic itp.

g) zbieranie relacji żyjących świadków historii,

2.3.        Projekty Społeczne

a) pomoc społeczna

b) organizowanie spotkań, koncertów, odczytów, pikników rodzinnych,

c) organizowanie wystaw, spotkań autorskich,

d) wydawanie broszur, czasopism, prowadzenie radia, telewizji, telewizji internetowej i strony internetowej,

e) propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,

f) wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,

g) działania na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi,

h) szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie,

i) inicjatywy i projekty polonijne i Kresowe,

j) prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią i Polakami z zagranicy w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;

k) działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE I ICH UPRAWNIENIA

 

§7

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1 . Zwyczajnych,

2 . Wspierających,

3 . Honorowych.

 

§8

 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele Polski oraz Polacy zamieszkujący poza granicami kraju, którzy :

1 . Uznają Statutowe cele Stowarzyszenia,

2 . Wyrażają gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji.

3 . Złożą pisemną deklarację członkowską zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 

§9

 

Członkostwo zwykłe Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia  w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji .

 

§10

 

1 . Członkowie zwykli Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do roli wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przestrzegać postanowień Statutu,

e) regularnie opłacać składki.

2 .Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) może składać wnioski i propozycje we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

 

§11

 

1 . Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę zwykłą większością głosów.

2 . W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego z uwzględnieniem postanowień

3 . Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,

4 . Członkowie wspierający Stowarzyszenie zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przestrzegać postanowień Statutu,

5 . Członkowie wspierający Stowarzyszenie nie są obowiązani do opłacania składek, jak również nie przysługuje im bierne oraz czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający Stowarzyszenie mogą składać wnioski  i propozycje w istotnych sprawach dotyczących celów i funkcjonowania  Stowarzyszenia.

 

§12

 

1 . Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom fizycznym i osobom prawnym mającym duże osiągnięcia w działalności na rzecz dobra Ojczyzny i Narodu oraz budowania postaw patriotycznych.

2 . Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej sześciu członków Stowarzyszenia.

 

§13

 

1 . Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje poprzez:

a) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia,

b) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia:

–    za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

–    za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

–   za zaleganie z opłatą składki członkowskiej  przez okres trzech miesięcy,

–    z powodu utraty praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

c) śmierć członka.

2 . Skreślenie z listy członków wspierających Stowarzyszenia następuje poprzez:

a) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia,

b)   wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia:

– za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

– z powodu likwidacji osoby prawnej,

– z powodu utraty praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

c)   śmierć członka.

 

§14

 

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni od podjęcia takiej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§15

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1 . Walne Zgromadzenie Członków,

2 . Zarząd,

3 . Komisja Rewizyjna.

 

§16

 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata i jest liczona od dnia wyboru

 

§17

 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§18

 

1 . Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok kalendarzowy.

3 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej.

4 . O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

5 . W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do głosowania są jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków po 1/2 godzinie . W drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały, bez względu na liczbę uczestników.

6 . W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

7 . Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalenie programu działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian Statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania okręgów Stowarzyszenia,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

8 . Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przed upływem ich kadencji, zapadają  bezwzględną większością głosów w obecności połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na umotywowany wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9 . Każdemu obecnemu na Walnym Zgromadzeniu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

 

§19

 

1 . Zarząd Stowarzyszenia jest pięcioosobowy. W jego skład wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

2 . Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

3 . Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

d) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

e) realizacja innych spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, nie należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i Komisji Rewizyjnej,

f) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

h) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

 

§20

 

1 . Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch Członków.

2 . Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

3 . Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4 . Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

d) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

e) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia, na działalność Zarządu,

f) ocena pracy Zarządu , w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

g) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

h) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.

 

§21

 

W razie zmniejszenia się składu Zarządu, z przyczyn wymienionych w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

 

§22

 

W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, z przyczyn wymienionych w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§23

 

1 . Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d) dochody z działalności gospodarczej,

2 . Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3 . Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd

4 . Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

§24

 

1 . Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2 . Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu, działających łącznie, a do składania      oświadczeń woli w sprawach majątkowych i udzielania pełnomocnictw  w imieniu Stowarzyszenia, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym prezes Zarządu  lub  Skarbnik.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§25

 

1 . Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących do realizacji celów statutowych.

2 . Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą , w zakresie:

1/ Drukowanie gazet 18.11.Z

2/ Pozostałe drukowanie 18.12.Z

3/ Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z

4/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 47.91.Z

5/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z

6/ Wydawanie gazet 58.13.Z

7/ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z

8/ Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z

9/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z

10/ Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z

11/ Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z

12/ Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z

13/ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z

14/ Nadawanie programów radiofonicznych 60.10.Z

15/ Działalność portali internetowych 63.12.Z

16/ Działalność agencji reklamowych 73.11.Z

17/ Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z

18/ Działalność fotograficzna 74.20.Z

19/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z

20/ Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A

21/ Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B

22/ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych 81.30.Z

23/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z

24/ Sprawy zagraniczne 84.21.Z

25/ Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z

26/ Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z

27/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.Z

28/ Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

29/ Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z

30/ Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z

31/ Działalność klubów sportowych 93.12.Z

32/ Pozostała działalność związków ze sportem 93.19.Z

33/ Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z

34/ Działalność organizacji religijnych 94.91.Z

35/ Działalność organizacji politycznych 94.92.Z

36/ Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 94.99.Z

37/ Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§26

 

1 . Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia bezwzględna większością głosów, w obecności przynajmniej polowy członków uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych  w przepisach prawa.

2 . Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3 . Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4 . Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

§27

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 02 stycznia 2014r.